torsdag 16. januar 2014

Den nye forsvarssjefen erkjenner store mangler i Forsvaret

Dagens forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i Oslo Militære Samfund 13.1.:
  • Jeg deler forsvarsministerens bekymring (foredrag i Oslo Militære Samfund 6.1) om at ryggraden ikke er så solid som den burde være. Min vurdering er at vi i dag har bemannet for liten del av strukturen og at deler av den bemannede strukturen også er for tynt besatt.
  • Et for lavt ambisjonsnivå i den daglige virksomhet skaper ubalanse mellom oppgaver, struktur (våpensystemer og avdelinger) og ressurser. Særlig er bemanningssituasjonen alvorlig fordi den bremser nødvendig kompetanseproduksjon i Forsvaret. For lav bemanning skaper negative ringvirkninger både ved operative enheter og i støtte strukturen, og svekker både strukturens reaksjonsevne og utholdenhet.
  • Jeg vil særlig fremheve for lavt bemannet fredstidsstruktur. Dette har innvirkning på vår evne til krisehåndtering og forsvar mot væpnet angrep. En for lav bemanning bremser kompetanseproduksjonen vår, skaper negative ringvirkninger både ved operative enheter og i støtte strukturen, og virker negativt inn både på reaksjonsevne, stridskraft og utholdenhet.
  • Vi må erkjenne at økt aktivitet i nordområdene, både militært og kommersielt, bringer med seg et økt behov for å overvåke stadig større områder. Samtidig er den operative leveransen med våre maritime patruljefly (MPA) for lav. Gapet mellom behov og leveranser er dessverre økende.
  • Det er fullt mulig å seile en fregatt fra mandag til fredag med vedtatt bemanning (125), men ikke gjennomførbart uten økning i bemanningen i en operasjon over 6 måneder med opp til 150 dager i sjøen.
  • Oppsummert så vil jeg hevde at status i Forsvaret i forhold til de målsettinger som ligger i Langtidsplanen er innen rekkevidde. 

Min kommentar: Dette innebærer med andre ord at vi får en grundig vurdering av forsvarets operativitet og utholdenhet, opp mot de ni konkrete oppdragene forsvaret har. Dette lover bra for fremtiden til forsvaret.

Les mer her: 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar